top of page
iStock-862718360.jpeg

DẤU CHẤT LƯỢNG

MicrosoftTeams-image.png
1.png

DẤU CHẤT LƯỢNG

Con dấu chấp thuận là con dấu nhà nước của Cộng hòa Liên bang Đức được quy định bởi các yêu cầu pháp lý.
Bộ Y tế Liên bang (BMG) là chủ sở hữu của con dấu phê duyệt và dấu bảo đảm "Tuyển dụng Công bằng của Chăm sóc Điều dưỡng Đức".
 


Con dấu phê duyệt được sử dụng để đảm bảo các tiêu chuẩn đạo đức cao cho việc tuyển dụng nhân viên điều dưỡng từ các nước thứ ba (các nước ngoài EU và EEA) theo luật tư.  


Vì vậy, con dấu phê duyệt quy định các yêu cầu cụ thể đối với các nhà tuyển dụng tuyển dụng cũng như đối với các cơ quan tuyển dụng tư nhân nếu họ tham gia vào quá trình tuyển dụng.  


Các yêu cầu là:

 

  • KHÔNG CÓ CHÍNH SÁCH PHÍ (không có chi phí tuyển dụng nhân viên chăm sóc).  

  • Không phân biệt đối xử hoặc bình đẳng với người giúp việc gia đình,  

  • hỗ trợ cá nhân để tích hợp

  • Hỗ trợ ngôn ngữ và công nhận chuyên nghiệp ở Đức

  • Hoàn toàn minh bạch về quy trình và người liên hệ với nhân viên chăm sóc.


Saisy Professionals Gmbh là một trong những người đầu tiên có con dấu chất lượng và cam kết tuân thủ các yêu cầu liên quan.  


Với con dấu phê duyệt, Saisy Professionals GmbH cũng tuân thủ Quy tắc Ứng xử Toàn cầu của WHO về Tuyển dụng Quốc tế Chuyên gia Chăm sóc Sức khỏe.


Con dấu chấp thuận được xuất bản bởi Kuratorium Deutsche Altershilfe Wilhelmine-Lübke-Stiftung e. V. (KDA) và được phát triển bởi Trung tâm năng lực dành cho các chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực chăm sóc và sức khỏe (DKF), là một đơn vị làm việc trong KDA.


Hiệp hội Chất lượng RAL về Tuyển dụng và Bố trí Y tá từ Nước ngoài e. V. là cơ quan cấp con dấu chất lượng. Hiệp hội Chất lượng là để đảm bảo một nỗ lực và tiết kiệm chi phí phát hành và kiểm soát hiệu quả trong việc tự tổ chức của ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe. Tất cả những người sở hữu con dấu chất lượng đều có thể là thành viên của Hiệp hội Chất lượng, do đó sẽ chịu trách nhiệm điều chỉnh cơ quan cấp và chi phí phát hành.

Saisy Professionals GmbH được KDA mời làm cơ quan tuyển dụng đầu tiên cho đợt thử nghiệm trước. Vào ngày 02/02/2022, con dấu chất lượng đã được trao cho Saisy Professionals GmbH bởi RAL-Gütegemeinschaft Anwerbung und Vermittlung von Pflegekräosystem aus dem Ausland e. V.,. được cấp.

bottom of page